Aanhouding en voorlopige hechtenis

Wanneer u als verdachte bent aangehouden en bent overgebracht naar een politiebureau, gelden er verschillende wettelijke termijnen voor iedere fase van de voorlopige hechtenis. Als u bent aangehouden zal u worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie of de officier van justitie. Deze kan besluiten dat u in vrijheid wordt gesteld of dat u wordt opgehouden voor onderzoek. Wanneer u wordt opgehouden voor onderzoek kunt u verhoord worden. Al voor het eerste verhoor door de politie heeft u recht op bijstand door een advocaat. Tijdens het verhoor kunt u een beroep doen op uw zwijgrecht. Wordt u verdacht van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, dan mag u ten hoogste negen uur worden opgehouden voor onderzoek. Voorlopige hechtenis is toegelaten voor strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld en voor enkele specifieke strafbare feiten. Is voorlopige hechtenis niet toegelaten, dan mag u maximaal zes uur worden opgehouden voor verhoor. De tijd tussen 00.00 en 9.00 uur wordt hierbij niet meegerekend. Binnen de geldende termijn moet u worden heengezonden of dient u in verzekering te worden gesteld.

Inverzekeringstelling is alleen toegestaan in geval sprake is van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De inverzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met drie dagen verlengd worden door de officier van justitie. Gedurende de inverzekeringstelling zal de politie onderzoek doen en zal u (nader) gehoord worden over de feiten waarvan u wordt verdacht.

Binnen drie dagen en 18 uur te rekenen vanaf het tijdstip van de aanhouding, dient u als verdachte te worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris gaat na of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest. De officier van justitie kan de rechter-commissaris verzoeken u nog langer in voorlopige hechtenis te houden. De fase van inbewaringstelling gaat dan in. De rechter-commissaris kan bevelen dat u ten hoogste 14 dagen in bewaring wordt gesteld. Dit kan echter niet zomaar. Zo moeten er ernstige bezwaren en gronden bestaan.

Wanneer de rechter-commissaris de bewaring heeft bevolen, kan deze onmiddellijk of op een later moment geschorst worden. Schorsing vindt veelal plaats op grond van persoonlijke omstandigheden Aan deze schorsing kunnen voorwaarden verbonden worden, zoals een straat- of contactverbod of een meldplicht.

Binnen de termijn van 14 dagen dient de voorlopige hechtenis opnieuw getoetst te worden. Dit gebeurt door de raadkamer van de rechtbank wanneer de officier van justitie van mening is dat u nog langer vastgehouden dient te worden. Ook nu dienen er nog voldoende ernstige bezwaren en gronden te bestaan. Gezegd kan worden dat hoe langer de voorlopige hechtenis voortduurt, hoe zwaarder de eisen worden die aan de verdenking gesteld worden. Gedurende de raadkamerzitting kan uw advocaat wederom een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te schorsen vanwege uw persoonlijke omstandigheden. De rechtbank kan de gevangenhouding voor 30, 60 of 90 dagen bepalen. In het geval dat de termijn van 90 dagen gevangenhouding is verstreken, moet u opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Het voorarrest kan telkens met 90 dagen worden verlengd, mist de ernstige bezwaren nog steeds aanwezig zijn. Hoe langer het voorarrest duurt, hoe strikter de eisen zijn die gesteld worden.

Op ieder moment gedurende de voorlopige hechtenis heeft u als verdachte recht op bijstand door een advocaat. Een advocaat kan u bijstaan gedurende de toetsingsmomenten van de voorlopige hechtenis en bepleiten dat er niet langer reden is om u vast te houden of een schorsing van de voorlopige hechtenis verzoeken. Onze advocaten staan u hierin graag bij!

Indien uw zaak eindigt zonder dat een straf of maatregel wordt opgelegd, kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor de dagen dat u onterecht heeft vastgezeten. Hiertoe kan een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Ook hierbij zijn onze advocaten u graag van dienst.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55