Procedure politierechter

De politierechter is een alleensprekende rechter en behandelt de minder ernstige misdrijven. Bij een politierechterzitting zit u in het midden van de zaal, net voor de politierechter. De advocaat zit schuin achter u aan uw rechterzijde. Rechts van de politierechter zit de griffier, die aantekeningen maakt van hetgeen ter zitting wordt besproken. Links van de rechter zit de officier van justitie, de aanklager en vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM).

Een zitting bij de politierechter is openbaar, wat inhoudt dat een ieder aanwezig mag zijn bij de behandeling van uw zaak. Dus ook voor u onbekende mensen. De politierechter opent de zitting met het stellen van een aantal vragen met betrekking tot uw identiteit. Vervolgens zal de politierechter u erop wijzen dat dit de behandeling van uw strafzaak betreft en dat u daarom als verdachte niet verplicht bent tot het geven van antwoorden. Wel zal de politierechter van u vragen goed op te letten.

Daarna zal de politierechter de officier van justitie het woord geven om te vertellen waar u van verdacht wordt; de tenlastelegging. De politierechter kan hierna het dossier doornemen en vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen over het gebeurde. Ook de officier van justitie en uw advocaat zullen door de politierechter in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen.

Hierna zal de officier van justitie zijn requisitoir houden. Het requisitoir is het pleidooi van de officier van justitie, waarin de feiten op een rij worden gezet en de mening van het openbaar ministerie over het al dan niet aanwezige bewijs wordt gegeven. Op grond daarvan eist de officier van justitie tot slot een bepaalde straf. Het OM is hierbij gehouden om de geldende richtlijnen in acht te nemen, om gelijke gevallen ongeveer gelijk te behandelen. Deze richtlijnen zijn ook online te raadplegen (https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/).

Na het verhaal van de officier van justitie zal uw advocaat het woord krijgen. Uw advocaat zal aan de hand van het dossier en uw persoonlijke omstandigheden een pleidooi houden. Dit is het betoog van uw advocaat waarin uiteen wordt gezet hoe de rechter zou moeten oordelen. De officier van justitie kan hierna nog reageren op het pleidooi van uw advocaat, waarna uw advocaat wederom kan reageren op hetgeen de officier van justitie naar voren heeft gebracht.

Hierna heeft u als verdachte het laatste woord.

De politierechter zal vervolgens het onderzoek ter terechtzitting sluiten en in beginsel direct uitspraak doen. Zo weet u gelijk waar u aan toe bent. Als u zich kan vinden in de straf die de rechter heeft opgelegd, kunt u direct afstand doen van hoger beroep. Ook de officier van justitie kan dan aangeven af te zien van hoger beroep. Het vonnis is dan direct onherroepelijk. U kunt ook besluiten om dit eerst te overleggen met uw advocaat. Indien u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen 14 dagen hoger beroep instellen. Het is uiteraard ook mogelijk dat u vrijgesproken wordt van het strafbare feit. In sommige gevallen kunt u dan een verzoek indienen tot schadevergoeding. Uw advocaat kan u daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor, wij staan u graag bij in uw strafzaak.   

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55